Διπλώματα

ÖSD: A1 (KID 1)                             
                                                   

ÖSD: A2 (KID 2)                             

ÖSD: A2 (Grundstufe Deutsch)

ÖSD: B1 (Zertifikat Deutsch Prüfung für Jugendliche)                                

ÖSD: B1 (Zertifikat Deutsch) για εξετάζομενους άνω των 18           

ÖSD: B2 (Mittelstufe Deutsch)          

ÖSD: C1 (Oberstufe Deutsch)           

ÖSD: C2 (Wirtschaftssprache Deutsch)