C2 (Diplom Wirtschaftssprache Deutsch)

C2 ÖSD: Diplom Wirtschaftssprache Deutsch
Προετοιμασία για το δίπλωμα: ένας χρόνοςΔίπλωμα Γερμανικών Οικονομικής Ορολογίας. Για έφηβους /για ενήλικους