Diplome

ÖSD: A1 (KID 1)                             
                                                    
ÖSD: A2 (KID 2)                             

ÖSD: A2 (Grundstufe Deutsch)
 
ÖSD: B1 (Zertifikat Deutsch Prüfung für Jugendliche)         

ÖSD: B1 (Zertifikat Deutsch) für Prüflinge ab 18 Jahre             

ÖSD: B2 (Mittelstufe Deutsch)          

ÖSD: C1 (Oberstufe Deutsch)          

ÖSD: C2 (Wirtschaftssprache Deutsch)